RELACJA CZŁOWIEK- CZŁOWIEK

Relacja człowiek-człowiek przynosi pożądane skutki, jeżeli nauczyciel i kie­rownik podzielają przekonanie, że opiera się ona nie na narzuconej z zewnątrz strukturze, ale wynika ze wspólnego przedsięwzięcia. Ludzie nie uczą się i nie za­chowują w określony sposób wskutek podporządkowania się zewnętrznemu mode­lowi, lecz dzięki interakcjom społecznym w uzgodnionych granicach. Pole zgodno­ści obejmuje ludzi należących do danej społeczności zawodowej lub innej.Wydaje się, że teoria pola zgodności należy do nurtu postpozytywistycznego i po­stmodernistycznego: ludzie nie działają na zewnątrz systemu. Nie uda się stworzyć modeli nadzoru lub programu i badać je lub kierować nimi z zewnątrz. Jesteśmy czę­ścią modeli, które tworzymy. W przypadku modelu nadzoru reprezentujemy rzeczy­wistość za pomocą modeli fizycznych i lingwistycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *